Nederlands
 
Vertrouwelijkheidsbeleid
 

De bescherming van uw vertrouwelijkheid ligt ons na aan het hart. WebSelf.net verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid, veiligheid en correctheid te beschermen van de persoonlijke gegevens die hij verzamelt, gebruikt of doorgeeft, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit beleid voor de bescherming van de vertrouwelijkheid (het "beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid") vormt een uiteenzetting van principes en richtlijnen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze klanten, onze dienstverleners en andere personen ("u") (met uitzondering van ons personeel waarvan de persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en doorgegeven in overeenstemming met ons beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid bedoeld voor het personeel).

 

TOESTEMMING

DOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN WEBSELF.NET OF ZIJN VERTEGENWOORDIGERS, STEMT U ERMEE IN DAT WIJ DEZE PERSOONLIJKE GEGEVENS MOGEN VERZAMELEN, GEBRUIKEN OF DOORGEVEN IN OVEREENSTEMMING MET DIT BESCHERMINGSBELEID VAN DE VERTROUWELIJKHEID, VOLGENS DE VOORKEUREN IN VERBAND MET DE BESCHERMING VAN DE VERTROUWELIJKHEID DIE U HEBT OPGEGEVEN EN ZOALS IS TOEGELATEN OF WORDT VEREIST DOOR DE WET. Onder voorbehoud van de wettelijke en contractuele vereisten kunt u weigeren om uw toestemming te geven of kunt u uw toestemming intrekken voor bepaalde doeleinden. Dit kunt u op elk moment doen door contact met ons op te nemen. Wanneer u weigert om uw toestemming te geven of wanneer u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij bepaalde diensten niet langer kunnen leveren of bepaalde voor u nuttige informatie niet langer tot uw beschikking kunnen stellen.
 

1. Het bedrijf

WebSelf.net is een dochtermaatschappij van Novaxis Solutions inc. waarvan de activiteiten zijn gericht op de internetsector. Het bedrijf ontwikkelt en integreert internetoplossingen en houdt zich ook bezig met de elektronische publicatie van instructieve inhoud.

Dit beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid is van toepassing op het verzamelen, gebruiken en doorgeven door ons van persoonlijke informatie over de klanten en consumenten van onze producten en diensten.

2. Het type verzamelde persoonlijke gegevens

De Canadese wetgeving op de bescherming van de persoonlijke gegevens interpreteert persoonlijke gegevens nogal algemeen als informatie over een "identificeerbaar individu" of als informatie aan de hand waarvan een individu kan worden geïdentificeerd. De typen persoonlijke gegevens die we regelmatig over u kunnen verzamelen omvatten: uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw vorige adres(sen), gegevens over de betaling (voor facturatiedoeleinden) en uw voorkeuren inzake dienstverlening. Bovendien kunnen we regelmatig uitgebreidere informatie vragen over uw interesses, uw beroep en uw voorgeschiedenis. We vragen bijvoorbeeld soms aan onze klanten om peilingen in te vullen zodat we hen beter kunnen leren kennen en meer te weten kunnen komen over de kwesties, producten of diensten die hen mogelijk interesseren. Ten slotte kunnen we af en toe mogelijk demografische en andere gegevens over u verzamelen (bijv. over uw beroep en uw interesses) via een externe organisatie, maar alleen wanneer u vooraf toestemming hebt gegeven aan deze organisatie om gegevens door te geven aan bedrijven zoals WebSelf.net.

3. De redenen waarom we uw persoonlijke gegevens verzamelen

We verzamelen uw persoonlijke gegevens voor onderstaande doeleinden:

(a) Om u het product, de dienst of de informatie te bezorgen die u hebt gevraagd.

Wanneer u één van onze diensten gebruikt, gebruiken we uw naam en uw adres (postadres en e-mailadres) om het product, de dienst of de informatie die u hebt gevraagd te leveren en om de opvolging van de transactie te verzorgen (d.w.z. voor het sturen van een factuur, om u te verwittigen over de vervaldatum van uw abonnement, enz.).

(b) Om de betaling te verwerken.

Het nummer van uw kredietkaart of de bankinformatie over de betaling via automatisch incasso worden enkel gebruikt voor het verwerken van de betalingen en om u verschillende betalingsmogelijkheden aan te bieden en niet voor marketingdoeleinden.

(c) Om u informatie toe te sturen

We kunnen u af en toe uitgebreidere informatie over onze producten en diensten toesturen.

(d) Andere doeleinden

Bovendien kunnen we uw persoonlijke gegevens af en toe mogelijk gebruiken voor volgende doeleinden:

  • het opsporen van fouten, fraude, diefstal en andere illegale activiteiten en om WebSelf.net en andere derden daartegen te beschermen, om de naleving van de beleidslijnen en contractuele verplichtingen van WebSelf.net te controleren;
  • om inzicht te krijgen in uw behoeften en voorkeuren, met name om met u te communiceren en peilingen uit te voeren; voor onderzoek en evaluaties;
  • om gecontroleerde overzichten te verkrijgen over het aantal klanten per product en dienst;
  • om commerciële transacties uit te voeren, zoals aankoop, verkoop, huur, fusie, hergroepering of elk ander type aankoop, eigendomsoverdracht, securitisatie of financiering waaraan WebSelf.net deelneemt;
  • elk ander doeleinde dat we u op regelmatige basis kunnen doorgeven.

4. Het doorgeven van uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan volgende derde partijen in onderstaande omstandigheden:

(a) Communicatie met dienstverleners

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan andere bedrijven die diensten in onze naam leveren, inclusief contractuele vertegenwoordigers, controle-instanties, onze softwareontwikkelaars (inclusief ontwikkelaars en hosts van webdiensten) en dienstverleners die zich bezighouden met gegevensverwerking, documentbeheer en kantoordiensten. Bovendien kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan een organisatie of een persoon van wiens diensten WebSelf.net gebruik maakt om uw kredietwaardigheid te evalueren of om onbetaalde vorderingen te innen of aan onze controle-instanties. We bezorgen deze bedrijven enkel de gegevens die ze nodig hebben voor het leveren van hun diensten en ze mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

b) Communicatie met onze functionele eenheden

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan alle functionele eenheden die deel uitmaken van de groep Novaxis Solutions inc. (d.w.z. WebSelf.net, zijn dochtermaatschappijen en de leden van zijn groep) om u beter van dienst te zijn en u informatie te bezorgen over de producten en diensten van onze groep.

(c) Communicatie met handelspartners

Af en toe kunnen onze websites hun klantenlijsten aanbieden aan andere zorgvuldig geselecteerde organisatie die u kennis willen laten maken met een product dat of een dienst die u mogelijk interesseert. We bekijken de documenten die dienen te worden verstuurd alvorens u e-mailadres door te geven om te controleren of de organisatie betrouwbaar is en of de documenten in orde zijn en geen misleidende informatie bevatten.

(d) Communicatie in het kader van activiteitenoverdracht

WebSelf.net kan een deel van of al zijn activiteiten verkopen of overdragen. In het kader van deze verkoop of overdracht kan WebSelf.net uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de betreffende partij, maar hij zal van deze laatste eisen dat het ermee instemt om de vertrouwelijkheid te beschermen van uw persoonlijke gegevens op een manier die in overeenstemming is met dit beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid.

(e) Toepassing van de wet en communicatie krachtens een wet

WebSelf.net kan uw persoonlijke gegevens doorgeven aan een regeringsorgaan dat diens wettelijke bevoegdheid heeft laten gelden voor het verkrijgen van informatie of wanneer WebSelf.net redelijke redenen heeft om aan te nemen dat de informatie nuttig zou kunnen zijn voor een onderzoek gericht op illegale activiteit of naar aanleiding van een dagvaarding, mandaat of beschikking van een bevoegde rechtbank of bevoegde persoon die of een bevoegd organisme dat de voorlegging van informatie eist of om naar aanleiding van de beslissing van een rechtbank in verband met de voorlegging van dossiers met informatie. WebSelf.net kan uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan zijn juridisch adviseur.

Wanneer u verkiest dat wij uw persoonlijke gegevens NIET doorgeven zoals hierboven beschreven in bepalingen 4a) tot 4d), dient u ons hier enkel van op de hoogte te stellen (zie de rubriek "Hoe contact met ons opnemen" hieronder).

5. De controle van uw persoonlijke gegevens

WebSelf. net wilt graag dat u de controle behoudt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

In het bijzonder:

Zo hebt u het recht om niet deel te nemen aan gegevensverwerking voor bepaalde of alle van de vastgestelde doeleinden, gebruiken en communicatie vermeld in bovenstaande bepalingen 3 en 4.

U hebt altijd de mogelijkheid om ons te vragen uw naam, adres, e-mailadres, enz. niet te gebruiken en slechts het product, de dienst of de informatie te ontvangen die u hebt gevraagd.

Zie de rubriek "Hoe contact met ons opnemen" hieronder.

E-mailcommunicatie omvat altijd de identificatie van de afzender en de optie "Uzelf afmelden".

Zoals hierboven vermeld, is het mogelijk dat we u onze diensten niet langer kunnen aanbieden wanneer u uw toestemming voor het gebruik door ons van uw persoonlijke gegevens intrekt.

6. De bewaring van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op een beveiligde locatie en op servers onder controle van Novaxis Solutions inc. in onze kantoren of in de kantoren van onze dienstverleners. Voor het raadplegen van uw persoonlijke gegevens dient u contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor de bescherming van de vertrouwelijkheid waarvan de gegevens vermeld staan in de rubriek "Hoe contact met ons opnemen" hieronder).

7. De raadpleging van uw persoonlijke gegevens

Op schriftelijk verzoek en onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen zal WebSelf.net u op de hoogte stellen van het bestaan, het gebruik en de communicatie van uw persoonlijke gegevens en zal hij u de mogelijkheid geven om ze te raadplegen. U dient contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor de bescherming van de vertrouwelijkheid waarvan de gegevens vermeld staan in de rubriek "Hoe contact met ons opnemen" hieronder.

8. De bescherming van uw persoonlijke gegevens

We stellen alles in het werk om het verlies, het misbruik en de wijziging van uw persoonlijke gegevens onder onze controle te voorkomen. Ons veiligheidsbeleid wordt regelmatig herzien en wanneer nodig verbeterd.

Alleen bevoegde medewerkers en leveranciers hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Wanneer de persoonlijke gegevens voor verwerking naar een derde worden gestuurd, zorgen we op basis van contractuele verbintenissen met deze derde, dat uw persoonlijke gegevens worden beveiligd. We bewaren uw persoonlijke gegevens tijdens de periode gedurende dewelke we u een product of dienst leveren en daarna gedurende een redelijke periode voor het geval u opnieuw een dienst wilt aanvragen.

We beschikken over beveiligde gegevensnetwerken die worden beschermd met firewalls en een beschermingssysteem met een wachtwoord volgens de normen van de sector. We kunnen echter niet garanderen dat de persoonlijke gegevens die u vrijwillig opgeeft in chatruimtes en discussiegroepen niet zullen worden verzameld en gebruikt door derden. In dit geval kunt u ongevraagd berichten van derden ontvangen.

9. De bescherming van de vertrouwelijkheid en onze websites

WebSelf.net verzamelt soms professionele informatie met behulp van zijn diverse websites. Deze bepaling bevat extra informatie over het inzamelen van deze persoonlijke gegevens..

Cookies - Wanneer een persoon de websites van WebSelf.net bezoekt, is het mogelijk dat we een functie van de browser, namelijk "cookies", gebruiken om informatie te verzamelen, zoals het type internetbrowser en het besturingssysteem dat de bezoeker gebruikt, de domeinnaam van de websites via dewelke de bezoekers is doorgestuurd, de datum en de duur van het bezoek, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die de bezoeker op onze websites doorbrengt, de geraadpleegde pagina''s en het aantal verzamelde cookies. Een cookie is een klein bestand met een uniek identificatienummer dat de browser van de bezoeker identificeert (zonder noodzakelijkerwijs deze laatste te identificeren) en dat naar onze computers wordt gestuurd telkens onze websites worden bezocht. Behalve wanneer de bezoeker ons uitdrukkelijk op de hoogte stelt (bijv. door zich in te schrijven voor onze diensten of door ons een bericht te sturen via websites), kennen we de identiteit van de bezoekers niet. Naast de vastgestelde doeleinden die beschreven staan in ons beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid, kunnen we deze informatie afgeleid van onze websites gebruiken en delen met andere organisaties waarmee we commerciële relaties hebben om de gebruiksgraad van onze websites te meten en de functies en de inhoud ervan te verbeteren. De bezoekers kunnen hun browser opnieuw starten zodat ze worden verwittigd van zodra ze een cookie krijgen of om cookies te weigeren. Wanneer een bezoeker de cookies weigert, kan het echter gebeuren dat hij bepaalde functies van onze websites niet kan gebruiken..

Online communicatie - Om een product, een dienst of informatie te ontvangen, bezorgen de bezoekers van onze websites ons vrijwillig persoonlijke gegevens met het oog op vragen, informatieaanvragen, een abonnement op een product, het raadplegen of downloaden van een document, de deelname aan wedstrijden en peilingen. Wanneer WebSelf.net u heeft geïdentificeerd als gebruiker die is ingeschreven voor een online dienst, kunnen we de persoonlijke gegevens over uw gebruik van onze websites en de online informatie die u ter beschikking hebt gesteld met andere online of offline informatie die we hebben verzameld combineren en bewaren..

Communicatie via e-mail - Bij gelegenheid is het mogelijk dat we u correspondentie sturen in verband met marketing of promoties die informatie bevat die mogelijk nuttig voor u is, met name informatie over de producten en diensten van WebSelf.net en andere derden waarmee we commerciële relaties hebben. We nemen er richtlijnen in op over de manier waarop u uzelf kunt uitschrijven en ons op de hoogte kunt brengen van uw voorkeuren wanneer u beslist dat u in de toekomst niet langer e-mails in verband met marketing of promoties wenst te ontvangen van WebSelf.net..

Wanneer u ons een e-mail stuurt, kunnen we dit bericht en uw e-mailadres bewaren alsmede het antwoord dat wij mogelijk naar u sturen..

Adverteerders - Wanneer u bepaalde persoonlijke gegevens invult op één van de websites van WebSelf.net om informatie aan een derde te vragen (zoals een adverteerder), zijn we niet aansprakelijk voor het gebruik dat deze derde van uw persoonlijke gegevens maakt. We raden u bijgevolg aan om eerst informatie in te winnen over het beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid van deze derde door zijn website te bezoeken of door telefonisch of via de post contact met hem op te nemen alvorens hem uw persoonlijke gegevens te bezorgen..

Opiniepeilingen - Opiniepeilingen op onze websites zijn anoniem. Wij leggen geen verband tussen de stemmen die u uitbrengt in het kader van deze peilingen en de namen of e-mailadressen, tenzij dat aangewezen is tijdens het verzamelen van de gegevens..

Chatruimtes en elektronische prikborden - Bepaalde websites van WebSelf.net stellen mogelijk chatruimtes en elektronische prikborden ter beschikking van de internetters. Alleen personen van ten minste 18 jaar oud mogen deelnemen aan onze chatruimtes en elektronische prikborden. Het vrijwillig doorgeven van persoonlijke gegevens in een chatruimte of op een elektronisch prikbord wordt niet beheerd door dit beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid. Alle communicatie in een chatruimte of op een elektronisch prikbord is openbaar, niet-privaat en u geeft deze gegevens op eigen risico door. Hoewel het verboden is om onze forums te gebruiken als bron van e-mailadressen voor het sturen van niet-gerechtvaardigde of ongewenste berichten of spam, kunnen derden echter uw e-mailadres gebruiken en u e-mails sturen wanneer u uw e-mailadres opgeeft en we kunnen dergelijke handelingen van derden niet controleren. We raden u aan om op elk moment voorzichtig en aandachtig te zijn terwijl u op internet surft..

Zoekopdrachten - Voor uw gemak bevatten onze websites soms zoekfuncties. We bewaren verslagen waarin de zoektermen worden opgeslagen om meer te weten te komen over het type informatie waarnaar onze gebruikers zoeken en om op die manier onze dienstverlening te verbeteren.

Hyperlinks - Voor uw gemak bevatten de websites van WebSelf.net soms hyperlinks naar websites die door derden worden beheerd. Door deze hyperlinks te activeren, verlaat u de websites van WebSelf.net en gaat u naar websites van derden die mogelijk het voorwerp uitmaken van andere beleidslijnen en praktijken inzake de bescherming van de vertrouwelijkheid dan degene van WebSelf.net. WebSelf.net wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor het gebruik van deze websites van derden.

Publiciteit bestemd voor kinderen - Voor zover wij weten richt geen enkele website van WebSelf.net zich direct tot kinderen van 13 jaar en jonger. Onze publiciteit is niet bewust gericht op kinderen van 13 jaar en jonger, behalve zoals toegelaten door de wet.

Personen jonger dan 18 jaar - Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonlijke gegevens ter beschikking stellen of delen op onze websites zonder toestemming van hun ouders of voogd.

10. Canadese marketingvereniging

Wij leven de deontologische code en de praktijknormen na, inclusief het beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid op internet, van de Canadese marketingvereniging ("ACM" - Association canadienne du marketing).

11. Wijzigingen aan het beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid

WebSelf.net behoudt zich het recht voor om dit beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen aan dit beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid, publiceren we deze wijzigingen op onze websites en kan het gewijzigde beleid worden opgevraagd bij de verantwoordelijke van de bescherming van de vertrouwelijkheid van WebSelf.net. WebSelf.net zal echter de nodige toestemming vragen volgens de bepalingen van de toepasselijke wetten op de bescherming van persoonlijke gegevens wanneer hij persoonlijke gegevens van een individu wilt verzamelen, gebruiken of doorgeven voor andere doeleinden dan waarvoor de toestemming werd gegeven, tenzij dat niet is vereist of toegelaten door de wet.

12. Hoe contact opnemen met ons

WebSelf.net heeft een verantwoordelijke aangesteld voor de bescherming van de vertrouwelijkheid. Deze persoon controleert de naleving van dit beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid en de toepasselijke wetten inzake de bescherming van persoonlijke gegevens. De gegevens van de verantwoordelijke persoon voor de bescherming van de vertrouwelijkheid bij WebSelf.net zijn de volgende:

Verantwoordelijke voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van WebSelf.net 400,
Boulevard Langelier, Québec (Québec) G1K 5N9
WebSelf Hulp

Fax: (418) 694-2176

Bijlage 1

De eerlijke praktijken inzake informatie

In Canada staan de eerlijke praktijken inzake informatie wat betreft uw persoonlijke gegevens opgesomd in een reeks principes opgesteld door de Canadese normalisatievereniging en ze zijn opgenomen in de Canadese wetgeving op de bescherming van persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn bedoeld om te garanderen dat de bedrijven uw persoonlijke gegevens op een eerlijke manier verwerken, de vertrouwelijkheid ervan beschermen en middelen ter beschikking van personen stellen om een redelijk controleniveau te behouden over de manier waarop hun persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en doorgegeven. WebSelf.net verzamelt, gebruikt en geeft u persoonlijke gegevens door op basis van eerlijke praktijken inzake informatie die overeenstemmen met de volgende 10 beschermingsprincipes voor persoonlijke gegevens.

Principe 1 Verantwoordelijkheid

WebSelf.net is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die het beheert en hij heeft een verantwoordelijke aangesteld voor de bescherming van de vertrouwelijkheid die ervoor dient te zorgen dat WebSelf.net dit beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid en de wetten op de bescherming van persoonlijke gegevens naleeft. De gegevens van de verantwoordelijke van de bescherming van de vertrouwelijkheid staan in de rubriek "Hoe contact met ons opnemen" van dit beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid. Bovendien blijft onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de persoonlijke gegevens die we verzamelen ook bestaan wanneer we deze gegevens aan andere organisaties doorgeven. Wanneer we uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan een andere organisatie (bijv. één van onze dienstverleners), treffen we contractuele en andere maatregelen om te zorgen dat deze leveranciers uw persoonlijke gegevens op aangepaste wijze beschermen.

Principe 2 - Vaststelling van de doeleinden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

WebSelf.net zal de doeleinden vaststellen waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verzameld en dit voor of op het moment van het verzamelen ervan. Bepaalde vastgestelde doeleinden waarvoor WebSelf.net normaal gezien persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en doorgeeft, staan beschreven in bepaling 3 van dit beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid. Wanneer we uw persoonlijke gegevens willen verzamelen, gebruiken of doorgeven voor bijkomende doeleinden, zullen we dit beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid aanpassen (en u daarvan op de hoogte stellen) of zullen we uw toestemming vragen.

Principe 3 Verkrijgen van toestemming voor het verzamelen, gebruiken of doorgeven van persoonlijke gegevens

We vragen uw geïnformeerde toestemming voor het verzamelen, gebruiken of doorgeven van uw persoonlijke gegevens, tenzij dit toegelaten is door de wet. We vragen u bijvoorbeeld uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en doorgeven van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden beschreven in bepaling 3 van dit beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid. U kunt uw toestemming voor bepaalde of alle van de vermelde doeleinden op elk ogenblik intrekken, onder voorbehoud van wettelijke of contractuele beperkingen en door dit voldoende op voorhand te melden. Merk echter op dat het mogelijk is dat we u niet langer onze diensten kunnen aanbieden wanneer u uw toestemming voor het gebruiken door ons van uw persoonlijke gegevens intrekt.

Principe 4 Beperking op het verzamelen van persoonlijke gegevens

WebSelf.net zal het verzamelen van persoonlijke gegevens beperken in hoeveelheid en wat betreft de aard van de gegevens tot de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden bepaald door WebSelf.net. Bovendien zal WebSelf.net uw persoonlijke gegevens eerlijk en legaal verzamelen, zonder u te bedriegen of misleiden over de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Principe 5 Beperking op het gebruiken, doorgeven en bewaren van persoonlijke gegevens

WebSelf.net zal geen persoonlijke gegevens gebruiken of doorgeven voor andere doeleinden dan degene waarvoor ze zijn verzameld, tenzij u ermee akkoord gaat of de wet dit vereist. WebSelf.net zal uw persoonlijke gegevens bewaren zolang als nodig is voor het verwezenlijken van de vastgestelde doeleinden.

Principe 6 Nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens

WebSelf.net zal alles in het werk stellen opdat uw persoonlijke gegevens zo correct, volledig en up-to-date mogelijk zijn, zoals vereist door de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn. WebSelf.net zal de persoonlijke gegevens updaten wanneer dat nodig blijkt te zijn om te beantwoorden aan de vastgestelde doeleinden of op vraag van de betreffende persoon. WebSelf.net zal de persoonlijke gegevens niet systematisch updaten, behalve wanneer dit proces nodig blijkt te zijn voor het verwezenlijken van de vastgestelde doeleinden. Aarzel wanneer uw adres en/of andere persoonlijke informatie veranderen niet om contact met ons op te nemen zodat we uw dossiers kunnen updaten.

Principe 7 Veiligheidsmaatregelen

WebSelf.net zal uw persoonlijke gegevens beschermen met veiligheidsmaatregelen die overeenstemmen met de mate van gevoeligheid van de gegevens. De informaticaservers waarop we uw persoonlijke gegevens bewaren, worden bijvoorbeeld beschermd door firewalls en andere veiligheidsvoorzieningen volgens de normen van de sector. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens enkel op basis van een selectieve toegang ter beschikking gesteld van onze medewerkers en dienstverleners zodat we u onze diensten kunnen aanbieden of de vastgestelde doeleinden - beschreven in bovenstaande bepaling 3 - kunnen verwezenlijken.

Principe 8 Transparantie in verband met de beleidslijnen en praktijken

WebSelf.net zal zorgen exacte informatie over zijn beleidslijnen en praktijken inzake het beheer van persoonlijke gegevens gemakkelijk voor u toegankelijk is. De meest recente versie van dit beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid kunt u bijvoorbeeld altijd terugvinden op de website van WebSelf.net www.WebSelf.net/vertrouwelijkheidsbeleid.ws en op aanvraag krijgen van de verantwoordelijke voor de bescherming van de vertrouwelijkheid waarvan de gegevens vermeld staan in de bepaling "Hoe contact met ons opnemen".

Principe 9 Toegang van personen tot de persoonlijke gegevens

Op schriftelijk verzoek, onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen, zal WebSelf.net u op de hoogte stellen van het bestaan van persoonlijke gegevens die betrekking op u hebben, het gebruik dat ervan wordt gemaakt en het feit of ze al dan niet aan derden zijn doorgegeven. U krijgt ook de mogelijkheid om ze te raadplegen. Wanneer we u geen toestemming geven om uw gegevens te raadplegen, zal WebSelf.net u schriftelijk op de hoogte stellen, u informeren over de redenen van de weigering en de mogelijke oplossingen. Wanneer u toegang krijgt, zal WebSelf.net u de mogelijkheid bieden om uw persoonlijke gegevens in te kijken. U kunt de correctheid en volledigheid van deze gegevens betwisten en de nodige correcties aanbrengen.

Principe 10 Mogelijkheid om klacht in te dienen voor de niet-naleving van de principes

U hebt het recht om een klacht in te dienen voor de niet-naleving van dit beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid door contact op te nemen met de persoon die verantwoordelijk is voor de bescherming van de vertrouwelijkheid bij WebSelf.net.

 

 

Over
Partnerschap
Een website maken  •  Eigen website maken  •  Eigen website bouwen  •  Hoe maak ik een website?  •  Maak een webwinkel
Community
RSS YouTube Twitter
Facebook FlickR Pinterest
WebSelf® is een geregistreerd handelsmerk, specialist in webdesign voor MKB-KMO. © Copyright, 2007-2012
Een website maken met WebSelf