Nederlands
 
Gebruiksvoorwaarden
 
Dit is een contract tussen u en WebSelf.net. Het bevat de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op uw aankoop en gebruik, op welke manier dan ook, van de diensten van WebSelf.net voor gedeelde en specifieke hosting (hierna ook aangeduid als "Diensten") en zoals beschreven op de website van WebSelf.net op www.WebSelf.net ("Website").

Alvorens gebruik te kunnen maken van de Diensten, dient u de bepalingen van dit Contract te accepteren. DOOR HET VAKJE "IK ACCEPTEER" AAN TE VINKEN EN DOOR DE DIENSTEN TE BESTELLEN EN TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT U DIT CONTRACT HEBT GELEZEN EN DAT U ERMEE INSTEMT OM TE WORDEN GEBONDEN DOOR DE BEPALINGEN EN GERUIKSVOORWAARDEN ERIN EN DAT U HET CONTRACT EN ALLE BELEIDSLIJNEN EN RICHTLIJNEN IN VERBAND ERMEE ZULT NALEVEN.

WebSelf.net behoudt zich het recht voor om dit Contract en alle beleidslijnen en richtlijnen in verband ermee op elk moment en naar zijn believen te wijzigen en te bepalen of, en wanneer, dergelijke wijzigingen van kracht zullen worden, en of dit enkel zo is voor toekomstige klanten, of ook voor bestaande klanten. Alle wijzigingen worden getoond op de website van WebSelf.net en worden van kracht zodra ze zijn gepubliceerd. WebSelf.net zal binnen de dertig (30) dagen een kennisgeving van dergelijke wijzigingen op de Website posten. U dient de inhoud van de Website regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van dergelijke wijzigingen. Wanneer u gebruik blijft maken van de Diensten na de publicatie van de wijzigingen door WebSelf.net, betekent dat dat u de wijzigingen aanvaardt. WANNEER U HET NIET EENS BENT MET DE BEPALINGEN VAN DIT CONTRACT, DIENT U HET VAKJE "IK ACCEPTEER" NIET AAN TE VINKEN. WANNEER U HET NIET EENS BENT MET DE BEPALINGEN VAN EEN BEPAALDE WIJZIGING, DIENT U HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN TE BEËINDIGEN EN WEBSELF.NET ONMIDDELLIJK OP DE HOOGTE TE BRENGEN VAN HET FEIT DAT U HET CONTRACT ONTBINDT VOLGENS DE PROCEDURE IN DEEL 1.1 HIERONDER.


1. Duur en betaling van de Diensten


1.1 Duur

De Diensten die onderwerpen zijn aan dit Contract worden voor een bepaalde duur geleverd. Eén van beide partijen kan dit Contract op elk moment ontbinden door gebruik te maken van de optie "Annuleren" op de website van WebSelf.net. Elke ontbinding zal van kracht worden 5 dagen na de ontvangst ervan door WebSelf.net of op de vervaldatum voor de volgende betaling. WebSelf.net zal geen enkele terugbetaling uitvoeren. De ontbinding door WebSelf.net zal worden bevestigd per e-mail aan het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven toen hij voor de eerste keer Diensten bestelde.

1.2 Ontbindingsbeleid

Wanneer u uw gebruik van de Diensten beëindigt voor het einde van uw Contract, zal WebSelf.net geen kosten terugbetalen die zijn gemaakt voor de ontbinding. Wanneer WebSelf.net dit Contract beëindigt, zal hij u terugbetalen naar ratio van de vooraf betaalde kosten voor Diensten, die nog niet zijn geleverd op de datum van de ontbinding, behoudens andersduidend advies in overeenstemming met dit contract.

1.3 Verlenging van de Diensten

Behoudens uitdrukkelijke melding is de duur van een jaarcontract met WebSelf twaalf maanden en zal het voor dezelfde duur worden verlengd, behalve wanneer de gebruiker het contract een maand voor het vervallen van de contractuele periode heeft beëindigd.

1.4 Verantwoordelijkheden en verplichtingen in geval van ontbinding

Wanneer het contract zou vervallen of wordt ontbonden om welke reden dan ook, heeft WebSelf.net geen enkele verantwoordelijkheid jegens u met betrekking tot deze vervaldatum of deze ontbinding, ongeacht of het gaat om een vergoeding, terugbetaling of schadevergoeding te wijten aan het verlies van verwachte winst, verwachte verkopen, klanten of met betrekking tot lasten, investeringen, huurgelden of contracten aangegaan met u, noch om enige andere reden die voortvloeit uit de voorheen genoemde ontbinding of vervaldatum. Elke ontbinding, in welke vorm dan ook, van dit Contract ontslaat u niet van het betalen van de onkosten en kosten gemaakt voor de datum van de ontbinding. WebSelf.net is niet verantwoordelijk voor het verwittigen van derde partijen in verband met de ontbinding van uw account noch voor het aanbieden van hulp bij de ontbinding. Zonder dat dit de algemene reikwijdte van wat voorafgaat enigerlei beperkt, is WebSelf.net niet verplicht om e-mails, gegevens, informatie of andere inhoud aangaande uw gebruik van de Diensten door te sturen en u gaat ermee akkoord dat WebSelf.net dergelijke e-mails, gegevens, informatie en inhoud onmiddellijk mag wissen.

1.5 Lasten

U gaat ermee akkoord om alle kosten en lasten (en de bijbehorende BTW) te betalen die zijn gemaakt door uw gebruik van de Diensten, in overeenstemming met de tarieven, bepalingen en voorwaarden die, wanneer nodig, zijn opgesteld door WebSelf.net en van toepassing zijn op de Diensten die u hebt geselecteerd. WebSelf.net zal voornoemde tarieven, bepalingen en voorwaarden op de Website publiceren of ze op een andere manier aan u bezorgen. Behoudens andersluidend advies zal WebSelf.net beginnen te factureren op de datum van uw abonnement op de WebSelf.net-internetdiensten. Alle prijzen op de Website zijn exclusief BTW en u dient alle federale, provinciale en lokale belastingen of accijns op de verkopen, het gebruik, de toegevoegde waarde, de accijnzen, de douanerechten en elke andere belasting of taks die kan worden geheven op de Diensten en anders dan de belastingen geheven op de netto-inkomsten van WebSelf.net te betalen.

1.6 Betaling

Alle lasten met betrekking tot de Diensten dienen vooraf te worden betaald volgens het toepasselijke tarief van de Diensten. Wanneer u de Diensten online op de website bestelt, dient u te opteren voor de betaling van de diensten via de online betalingsmethode PayPal. WebSelf.net behoudt zich op elk moment en naar eigen gelieven het recht voor om de betalingsmethoden die hij aanvaardt te wijzigen.

1.7 Betaling met PayPal

Wanneer u met PayPal betaalt bij de bestelling van uw Diensten, geeft u WebSelf.net of zijn vertegenwoordigers formeel de toestemming om de onkosten en lasten gemaakt voor u krachtens dit Contract van voornoemde kaart te innen. Deze toestemming blijft bestaan na het ontbinden van dit contract totdat u alle lasten hebt betaald die u bent verschuldigd krachtens het Contract. Wanneer u een creditcard gebruikt en WebSelf.net de betaling niet ontvangt van zijn emissiebank, gaat u ermee akkoord om alle verschuldigde bedragen op vraag van WebSelf.net te betalen. U dient elke wijziging van uw rekening, facturatieadres of alle informatie zonder welke WebSelf.net uw rekening niet kan debiteren aan WebSelf.net mee te delen.

1.8 Wanbetaling

Wanneer u de kosten of BTW niet betaalt binnen de tien (10) dagen volgend de vervaldatum van uw creditcard of de betaling van de rekening, zal WebSelf.net eisen dat u nalatigheidskosten betaalt die worden bepaald op basis van het laagste bedrag van de volgende: een maandinterest van 1,25% percent (ofwel 15% per jaar) of het toegelaten maximum volgens de toepasselijke wet. Wanneer u bovendien het volledige bedrag van de kosten en BTW niet betaalt binnen de twintig (20) dagen na de toepasselijke vervaldatum, wordt dit beschouwd als een doorslaggevende schending van dit Contract. WebSelf.net mag in dit geval onmiddellijk de Diensten opschorten en dit Contract ontbinden. U dient dan alle kosten te betalen die verband houden met het opnieuw initiëren van de Diensten. Een dergelijke ontbinding ontslaat u niet van het betalen van de gemaakte kosten noch de aanverwante interesten. Wanneer verplicht een beroep dient te worden gedaan op incassomaatregelen, bent u verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de inning, inclusief de juridische en gerechtelijk kosten en de kosten van het incassobureau.

2. Gebruik van de diensten


2.1 De verantwoordelijkheid in verband met het gebruik

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten en het bijhouden van alle ermee samenhangende wachtwoorden. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten in verband met uw gebruik van de Diensten, inclusief alle activiteiten van alle gebruikers waaraan u toestemming geeft of die gebruik maken van uw wachtwoord. U bent ook verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid van alle wachtwoorden die verband houden met uw gebruik van de Diensten. U verbindt zich ertoe WebSelf.net onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk niet-toegelaten gebruik van de Diensten of uw wachtwoorden of elke andere schending van de veiligheid en WebSelf.net op verzoek te helpen bij zijn inspanningen om elke inbreuk op de veiligheid te beëindigen en verhelpen.

2.2 De toepasselijke beleidslijnen

Het vertrouwelijkheidsbeleid van WebSelf.net, dat is gepubliceerd op vertrouwelijkheidsbeleid.ws , legt uit op welke manier WebSelf.net de informatie gekoppeld aan uw gebruik van de Diensten verzamelt, bewaart, verwerkt en gebruikt. Hierbij gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en doorgegeven door WebSelf.net en zijn vertegenwoordigers (gegevens die al zijn verzameld en nog zullen worden verzameld) voor de doeleinden vermeld in het beleid van WebSelf.net inzake de bescherming van de vertrouwelijkheid. Het beleid inzake de bescherming van de vertrouwelijkheid staat op de website op het adres www.WebSelf.net (of elke andere locatie opgegeven door WebSelf.net) en kan regelmatig worden geupdate. WE RADEN U AAN OM DE RICHTLIJNEN OVER HET GEBRUIK AANDACHTIG TE LEZEN. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN, AANVAARDT U DAT U ONDERWORPEN BENT AAN DE RICHTLIJNEN INZAKE HET GEBRUIK EN ALLE WIJZIGINGEN DIE WORDEN TOEGEPAST. WEBSELF.NET BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DIT CONTRACT TE BEËINDIGEN NAAR AANLEIDING VAN EEN INBREUK OP HET BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN DE VERTROUWELIJKHEID OF OP DIT CONTRACT.

2.3 De vereisten met betrekking tot het materiaal en het product

U dient ervoor te zorgen dat alle materiaal en gegevens die op WebSelf.net-apparaten worden geplaatst, door een server kunnen worden gebruikt, dat wilt zeggen dat ze niet dienen te worden bewerkt door WebSelf.net. WebSelf.net dient deze informatie niet te valideren op het gebied van de inhoud, correctheid of bruikbaarheid. Wanneer uw materiaal niet "door de server kan worden gebruikt", kan WebSelf.net het op elk moment weigeren. WebSelf.net zal dan aan u melden dat het materiaal is geweigerd en u zult de mogelijkheid krijgen om het materiaal aan te passen of te wijzigen zodat het voldoet aan de behoeften en vereisten van WebSelf.net. Voor het gebruik van de Diensten is enige kennis van internettalen, -protocollen en -software vereist. Dit varieert bovendien aanzienlijk op basis van het gebruik en de inhoud voorzien voor uw website. U dient dus over de vereiste kennis te beschikken voor het maken en onderhouden van een website. WebSelf.net dient deze kennis noch dit type ondersteuning niet aan te bieden aan zijn klanten.

2.4 Het gebruik van de bandbreedte, opslagruimte en e-mail

U gaat ermee akkoord dat het gebruik van de Diensten krachtens deze voorwaarden niet hoger zal zijn de gebruikslimieten van de bandbreedte, opslagruimte en e-mail zoals voorzien op de Website voor de Diensten die u hebt besteld. Wanneer u meer bandbreedte of opslagruimte zou gebruiken dan het aantal voorziene gigabytes per maand of wanneer u de opslaglimieten van bijgevoegde documenten overschrijdt, kan WebSelf.net, naar eigen gelieven, bijkomende kosten aanrekenen op basis van zijn tariefbeleid dat op dat moment van toepassing is, de Diensten opschorten of het Contract ontbinden. Wanneer WebSelf.net beslist om correctiemaatregelen toe te passen, hebt u geen recht op een terugbetaling van vooraf betaalde kosten voor niet-gebruikte diensten. Er worden waarschuwingen naar u gemaild van zodra u respectievelijk 80% en 90% van de bandbreedte en de schijfruimte voorzien in uw abonnement overschrijdt. Wanneer we binnen een termijn van twee weken na de facturatiedatum geen betaling hebben gekregen, zal de vervaldatum van de account worden gewijzigd op basis van het verschuldigde bedrag.

De gebruiker van een WebSelf-site gaat ermee akkoord de website niet te gebruiken voor frauduleuze doeleinden zoals het versturen van spam of een excessieve plaatsing van links. Verder is het voor elke gebruiker van een WebSelf-site verboden om een groot aantal e-mails met dezelfde inhoud te versturen zonder dat de ontvangers hun toestemming hiervoor hebben gegeven (spam). WebSelf behoudt zich het recht voor om de website in kwestie te verwijderen wanneer zij dergelijke strafbare feiten constateert.

2.5 Diverse componenten

U gaat ermee akkoord dat de Diensten exclusief het ontwerp van de inhoud, de ontwikkeling, het FTP-master-onderhoud, het uploaden en publiceren, de Common Gateway Interface-scripts (CGI) en andere gelijkaardige uitvoerbare bestanden zijn en dat u zelf verantwoordelijk bent voor al deze elementen.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 De eigendom van WebSelf.net
 
Hierbij erkent en aanvaardt u dat alle programma''s (in de vorm van object- of broncode), gegevens, diensten, processen, ontwerpen, technologieën, materialen en andere elementen inbegrepen bij de Diensten de unieke eigendom zijn en blijven van WebSelf.net, zijn licentiegevers of zijn leveranciers en in dit opzicht worden beschermd door de toepasselijke bepalingen inzake auteursrecht, handelsmerken, patenten, industriële geheimen en/of elk ander recht of elke andere wet op de eigendom. WebSelf.net bewaart en controleert ook de eigendom van alle IP-nummers (internetprotocollen) en e-mailadressen die hij aan u toekent. WebSelf.net behoudt zich, naar eigen gelieven, het recht voor om op elk moment dergelijke IP-nummers en e-mailadressen volledig of gedeeltelijk te wijzigen of verwijderen.

3.2 Uw inhoud

WebSelf.net maakt geen aanspraak op de eigendom van informatie, materiaal, software of andere inhoudselementen (hierna aangeduid onder de algemene noemer "Inhoud") die u op welke manier ook toont aan, uploadt naar, ingeeft op, levert aan, voorlegt aan of doorstuurt naar WebSelf.net of om het even welke derde partij via de Diensten. U gaat er in elk geval mee akkoord dat wanneer u de inhoud toont aan, uploadt naar, ingeeft op, levert aan, voorlegt aan of doorstuurt naar WebSelf.net of naar één van haar betrokkenen derde partijen via de Diensten, u hierbij WebSelf.net zonder betaling van een vergoeding de niet-exclusieve toestemming geeft om voornoemde inhoud te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden, door te sturen, te tonen, te wijzigen, te verwijderen, te publiceren en te vertalen in de mate waarin dit nodig is voor WebSelf.net voor het leveren en beheren van de Diensten waarop u recht hebt krachtens dit Contract of om de naleving van de bepalingen van dit Contract te garanderen. U geeft WebSelf.net (a) uitdrukkelijk de toestemming om de Inhoud in de cache op te slaan en (b) u aanvaardt dat een dergelijke opslag niet kan worden beschouwd als een schending van uw intellectuele eigendomsrechten noch die van een derde partij. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die op uw website wordt ter beschikking gesteld en opgeslagen. WebSelf.net controleert de inhoud van de gemaakte websites niet. Het is uw verantwoordelijkheid om de in uw land toepasselijke rechten voor het publiceren van de Inhoud op uw website na te leven. In dit opzicht verbindt u zich ertoe om de verplichtingen van de wettelijke bepalingen van kracht in uw land na te leven. U verbindt zich ertoe geen inhoud te publiceren die bij wet verboden is, ingaat tegen de goede zeden (met name elke pornografische, racistische, xenofobe, extremistische inhoud of elke inhoud van een andere afkeurenswaardige aard) of de rechten van een derde kan schaden (bijv. mensenrechten, gedeponeerde merken, auteursrechten en andere).

Uw inhoud mag bovendien geen software bevatten die een systeem kan beschadigen, op illegale wijze gegevens of nominatieve informatie kan onderscheppen waarmee op een kunstmatige wijze het verkeer op een site verhoogd kan worden (bijvoorbeeld : autosurf, popups, martbar, etc.).

4. Uitvoering

4.1 Onderzoek naar inbreuken

WebSelf.net kan onderzoek doen naar aanleiding van een melding van een inbreuk op dit Contract en de beleidslijnen erin of naar aanleiding van een klacht en alle nuttige en redelijke maatregelen treffen om zijn systemen, installaties, klanten en derden te beschermen. WebSelf.net zal de inhoud van e-mails of andere gelijkaardige elektronische correspondentie niet onderzoeken noch raadplegen, behalve wanneer dit wordt vereist of is toegelaten door het gerecht krachtens de toepasselijke wetten.

4.2 Acties

WebSelf.net behoudt zich naar eigen gelieven het recht voor om elke inhoud op zijn servers te beperken of verwijderen die ingaat tegen dit Contract of de aanverwante beleidslijnen, die ontoelaatbaar is, mogelijk een inbreuk vormt op de rechten van elke derde partij of die mogelijk tegen de wet ingaat. Wanneer WebSelf.net op de hoogte wordt gebracht van een mogelijke inbreuk door u op dit Contract, kan hij onmiddellijk correctiemaatregelen treffen, zoals met name (a) het sturen van waarschuwingen, (b) het opschorten of ontbinden van de Diensten, (c) het beperken of verbieden van het gebruik van elke inhoud gehost door de WebSelf.net-systemen en (d) het deactiveren of verwijderen van alle hypertextlinks naar websites van derden, alle inhoud die uw eigendom is en wordt verspreid of beschikbaar wordt gemaakt door middel van de Diensten of elke andere inhoud die niet ter beschikking wordt gesteld door WebSelf.net en die, naar zijn gelieven, zou kunnen ingaan tegen of een inbreuk zou kunnen vormen op een bepaalde wet of de rechten van derden of die WebSelf.net zou blootstellen of zou kunnen blootstellen aan burgerrechtelijke of strafrechtelijke gevolgen of openbaar belachelijk zou kunnen maken. Het beleid van WebSelf.net bestaat in het stopzetten van de Diensten aan overtreders. De hierboven uiteengezette rechten van beroep verplichten WebSelf.net echter niet tot het bewaken of controleren van de inhoud die beschikbaar wordt gemaakt voor verspreiding door middel van de Diensten en u erkent dat WebSelf.net op geen enkele manier verplicht is om het gebruik dat u van de Diensten maakt te censureren noch te bewaken en dat hij geen enkele inhoud, materiaal of andere informatie verstuurd, ontvangen of beschikbaar gemaakt door middel van de Diensten dient te censureren noch te bewaken. Wanneer WebSelf.net correctiemaatregelen toepast na dergelijke inbreuken dient hij u niet te vergoeden voor alle kosten die u hebt betaald voor de toepassing van voornoemde maatregelen.

4.3 Verspreidingsrechten

Om de toepasselijke wetten en wettelijke aanvragen van regeringsorganen na te leven, om zijn systemen en klanten te beschermen of om de integriteit en het beheer van zijn bedrijf en zijn systemen te garanderen, kan WebSelf.net de informatie raadplegen en verspreiden wanneer hij dit gunstig en nodig acht, inclusief de informatie over het profiel van de gebruiker (d.w.z. de naam, het e-mailadres, enz.), de informatie met betrekking tot het IP-adres en de bezoekeraantal, de gebruiksgeschiedenis en de inhoud op de servers en systemen van WebSelf.net. WebSelf.net behoudt zich ook het recht voor om elke activiteit waarvan hij vermoedt dat het strijdig is met eender welk reglement of eender welke wet te melden aan de verantwoordelijken voor de toepassing van de wetten, de regelgevingsoverheden of andere bevoegde derde partijen. In geval van een onverenigbaarheid tussen de bepalingen van het beschermingsbeleid van de vertrouwelijkheid van WebSelf.net enerzijds en de verspreidingsrechten in dit deel anderzijds, hebben deze laatste voorrang.

5. Waarborgen en afstand

5.1 Uw waarborgen en vertegenwoordiging ten aanzien van WebSelf.net

U garandeert, verklaart en bevestigt aan WebSelf.net dat (a) u ten minste achttien (18) jaar bent; (b) u het recht hebt en bekwaam bent volgens de wet om dit Contract af te sluiten; (c) u de Diensten uitsluitend zult gebruiken voor wettelijke doeleinden en in overeenstemming met dit Contract en alle toepasselijke beleids- en richtlijnen; (d) u zult betalen voor het gebruik van de Diensten; (e) u alle nodige toestemmingen hebt verkregen of zult verkrijgen voor de hypertextlinks naar websites van derde partijen; (f) u de correctheid hebt gecontroleerd of zult controleren van de materialen die u door middel van de Diensten verspreidt of beschikbaar maakt, inclusief uw Inhoud, de beschrijvende voorwaarden alsook dat (g) uw Inhoud niet ingaat tegen of zal ingaan tegen of geen inbreuk zal vormen op eender welk recht van een derde partij (inclusief elk intellectueel eigendomsrecht) noch op enige wet, enig reglement of enige beschikking.

5.2 Waarborg en afstand

WebSelf.net staat ervoor garant dat de Diensten op professionele wijze door gekwalificeerd personeel worden verzorgd. WEBSELF.NET DOET AFSTAND VAN ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE WAARBORG, INCLUSIEF DE WAARBORG OP DE KWALITEIT VAN DE GOEDEREN, HET DUURZAME KARAKTER OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK GEBRUIK OF VOOR WELK DOELEINDE OOK; DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP "AS IS"-BASIS EN VOLGENS DE BESCHIKBAARHEID VAN HET MOMENT. Hoewel WebSelf.net alle vanuit commercieel oogpunt redelijke maatregelen treft voor het behouden van de veiligheid van de Diensten, neemt hij geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de doeltreffendheid van de aldus getroffen veiligheidsmaatregelen.

6. Uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid

6.1 Uitsluiting van aansprakelijkheid

NIETTEGENSTAANDE ELKE ANDERE BEPALING VAN DIT CONTRACT, ZULLEN WEBSELF.NET, ZIJN AANGESLOTENEN, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN NOCH ZIJN RESPECTIEVE BEHEERDERS, DIRECTEURS, VERTEGENWOORDIGERS, WERKNEMERS, LEVERANCIERS, DOORVERKOPERS EN VERDELERS (SAMEN "WEBSELF.NET-ENTITEITEN" GENOEMD DIE ELK OP ZICH EEN "WEBSELF.NET-ENTITEIT" VORMEN) NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIFIEKE, GEVOLG- OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE OF ALLE ANDERE SCHADE OF VERLIEZEN VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF SCHADE ZOALS WINSTDERVING, VERLIES VAN KLANTEN, OPPORTUNITEITEN, INKOMSTEN, GEBRUIK VAN INFORMATIE EN RECHTSTREEKS OF INDIRECT TE WIJTEN AAN DIT CONTRACT OF AAN DE DIENSTEN, ONGEACHT DE VORDERING EN ZELFS WANNEER ÉÉN OF MEERDERE ENTITEITEN VAN WEBSELF.NET OP DE HOOGTE WAREN GESTELD VAN HET RISICO VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN, INCLUSIEF SCHADE OF VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEN MET VERTRAGINGEN, VERGISSINGEN, ONDERBREKINGEN, FOUTEN, TEKORTKOMINGEN, NIET-LEVERINGEN, LEVERINGSFOUTEN, VIRUSSEN OF GEBREKEN BIJ DE INFORMATIE-, MATERIAAL- OF GEGEVENSOVERDRACHT DOOR MIDDEL VAN SYSTEMEN OF NETWERKEN VAN WEBSELF.NET OF DERDE PARTIJEN.

6.2 Beperking van de aansprakelijkheid

IN BEPAALDE GEVALLEN IS HET MOGELIJK DAT U RECHT HEBT OP EEN SCHADEVERGOEDING VAN ÉÉN OF MEERDERE ENTITEITEN VAN WEBSELF.NET. IN DAT GEVAL IS DE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEBSELF.NET-ENTITEITEN BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U DAADWERKELIJK AAN WEBSELF.NET HEBT BETAALD KRACHTENS DIT CONTRACT TIJDENS DE DRIE (3) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DEZE KLACHT IS GEMELD. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE MOGELIJKE ACTIES, INCLUSIEF CONTRACTBREUK, SCHENDING VAN DE WAARBORG, NALATIGHEID, OBJECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID, VALSE VERKLARINGEN EN ANDERE STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN. DE TARIEVEN DIE KRACHTENS DEZE BEPALINGEN WORDEN VASTGELEGD DOOR WEBSELF.NET VOOR DE DIENSTEN ZIJN BEPAALD EN ZULLEN BEPAALD BLIJVEN WORDEN OP BASIS VAN DE VERDELING VAN DIT RISICO. BIJGEVOLG VRIJWAART U HIERBIJ DE WEBSELF.NET-ENTITEITEN VAN ALLE VERPLICHTINGEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN KLACHTEN DIE VERDERGAAN DAN DE BEPERKING UITEENGEZET IN DEZE PARAGRAAF.

6.3 Onderbreking van de dienstverlening

Hierbij erkent en gaat u ermee akkoord dat WebSelf.net en zijn leveranciers geen enkele aansprakelijkheid dragen voor enige tijdelijke vertraging, storingen of onderbrekingen van de Diensten. Bovendien is WebSelf.net niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het niet vervullen van zijn verplichtingen in het kader van dit Contract wanneer deze vertragingen of fouten voortvloeien uit een geval van overmacht of andere oorzaken waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft (inclusief elk mechanisch of elektronisch defect, communicatieprobleem of elke omstandigheid die te wijten is aan een externe leverancier).

7. Schadeloosstelling

7.1 Schadeloosstelling van WebSelf.net

Hierbij ontslaat en ontheft u de WebSelf.net-entiteiten van elke aansprakelijkheid en aanvaardt u hen schadeloos te stellen ten aanzien van alle klachten, acties, rechtsgevolgen, procedures, verplichtingen, schadegevallen, verordeningen, straffen, boetes, kosten of lasten (inclusief redelijke advocaten- en andere juridische kosten) aangegaan door de WebSelf.net-entiteiten, voortvloeiend uit of verband houdend met (a) uw inbreuk op of niet-naleving van één of meerdere van de voorwaarden, bepalingen of waarborgen voorzien in dit Contract of in elk toepasselijk beleid; (b) uw onaangepast of illegaal gebruik van de Diensten; of (c) uw werkelijke of vermoede inbreuk, uw onwettige toe-eigening van een intellectueel eigendomsrecht (inclusief de eedsschennis, het smaadschrift of de schending van het privéleven of de openbaarheid)

7.2 Begunstigde derden

Neem hierbij kennis dat de WebSelf.net-entiteiten de begunstigde derden zijn die worden beoogd in dit Contract en dat ze over een uitvoeringsrecht beschikken voor de uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid en de schadeloosstelling voorzien in dit Contract.

8. Algemene bepalingen

8.1 Ondeelbaar contract

Dit Contract, inclusief alle documenten, websites, regels, voorwaarden en beleidslijnen waarnaar wordt verwezen, vormt het volledige contract afgesloten tussen u en WebSelf.net voor wat betreft de kwesties waarnaar wordt verwezen in dit Contract; ze hebben voorrang op alle eerdere of gelijktijdige contracten en overeenkomsten, in elektronische, mondelinge of schriftelijke vorm, die tussen u en WebSelf.net kunnen bestaan in dit opzicht.

8.2 Geen afstand

Het feit dat WebSelf.net niet heeft gestaan op de strikte naleving van een bepaalde bepaling van dit contract of de uitvoering ervan niet heeft geëist, kan niet worden geïnterpreteerd als herroeping ten aanzien van een bepaling of een recht. Evenmin kunnen de gedragingen noch de handelspraktijken die plaatsvinden tussen u en WebSelf.net tot de wijziging van een bepaalde bepaling van dit contract leiden.

8.3 Deelbaarheid

Wanneer een bepaling van dit Contract ongeldig of onuitvoerbaar zou worden verklaard, wordt het geïnterpreteerd volgens de toepasselijke wet zodat het zoveel mogelijk de bedoeling behoudt van de bepaling die oorspronkelijk is overeengekomen tussen u en WebSelf.net. De andere delen van het Contract blijven in dit geval van toepassing en volledig uitvoerbaar.

8.4 Keuze van de toepasselijke wet

Dit contract zal worden geïnterpreteerd en beheerd op basis van de wetten van de provincie Québec in Canada. Hierbij kent u de exclusieve rechtsbevoegdheid voor elk geschil in verband met dit Contract onherroepelijk toe aan de rechtbanken van de provincie Québec en de federale rechtbanken van Québec. Het is verboden om gebruik te maken van de Diensten in elk grondgebied waar niet alle bepalingen van dit Contract van kracht zijn, inclusief en met name deze paragraaf.

8.5 Verjaringstermijnen

Elke vordering die u zou kunnen instellen in verband met dit Contract of de internetdiensten van WebSelf.net dient het voorwerp uit te maken van een procedure die werd ingeleid binnen een periode van 1 jaar volgend op het moment waarop de vordering is ingesteld of de klacht is ontstaan, anders verjaart de vordering.

8.6 Opvolgende websites

Alle verwijzingen naar de websiteadressen van WebSelf.net opgenomen in dit Contract dienen ook alle opvolgende of vervangende websites te bevatten die informatie bevatten die gelijkaardig is aan die van de websites waarnaar wordt verwezen.

8.7 Overdracht

WebSelf.net kan op elk ogenblik zijn rechten en verplichtingen voorzien in dit Contract volledig of gedeeltelijk overdragen zonder u hiervan op de hoogte dienen te stellen. U kunt dit Contract niet overdragen.

8.8 Toepassing

Dit Contract is van toepassing op u en WebSelf.net en op onze respectieve persoonlijke en wettelijke vertegenwoordigers, aangestelde opvolgers en rechthebbenden, al deze partijen worden door dit Contract gebonden.

8.9 Munteenheid

Alle bedragen vermeld in dit contract zijn uitgedrukt in Canadese dollars, tenzij anders wordt vermeld.

8.10 Cumuleerbaarheid van rechten

De rechten, bevoegdheden en rechtsmiddelen waarover WebSelf.net beschikt in het kader van dit Contract, inclusief het recht om de Diensten op te schorten, te beperken en te ontbinden, zijn cumuleerbaar en vormen eerder een aanvulling dan een vervanging voor eender welk recht, eender welke bevoegdheid of eender welk rechtsmiddel waarover WebSelf.net beschikt volgens de bepalingen van de wet of de billijkheid.

8.11 Duur van de geldigheid

Alle bepalingen, inclusief de afstand van waarborg en de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid opgenomen in dit Contract en waarvan de betekenis een geldigheidsduur tot na de ontbinding of vervaldatum van dit Contract beoogt, blijven gelden na het einde van dit Contract.

8.12 Zelfstandige ondernemers

U erkent dat er geen enkele relatie, zoals een samenwerkingsverband, partnerschap, tewerkstelling of agentschap, bestaat tussen u en WebSelf.net in het kader van dit Contract of het gebruik van de Diensten.

8.13 Titels

De titels van de delen van dit Contract hebben enkel een praktisch nut en hebben geen wettelijke noch contractuele uitwerking.
 
Domeinnaam : Registrant rechten en verantuoordelijkheden

Klik hier voor méér informatie

Over
Partnerschap
Een website maken  •  Eigen website maken  •  Eigen website bouwen  •  Hoe maak ik een website?  •  Maak een webwinkel
Community
RSS YouTube Twitter
Facebook FlickR Pinterest
WebSelf® is een geregistreerd handelsmerk, specialist in webdesign voor MKB-KMO. © Copyright, 2007-2012
Een website maken met WebSelf